Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Činnost poradenského pracoviště školy zajišťují:

Mgr. Zuzana Cabicarová - ředitelka školy

E-mail:            zscernozice@seznam.cz

zakladni.skola@zscernozice.cz

reditel@zscernozice.cz

Telefon: 722 044 847, 723 272 440

Konzultační hodiny: dle dohody

Radka Lukášková, DiS. - zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

Konzultační hodiny: dle dohody

E-mail : mscernozice@seznam.cz

Telefon : 495 42 10 48, 725 044 551

 

ID datové schránky
irpmcgj

 

Úkoly školního poradenského pracoviště

·      budování příznivého klimatu školy  

·      odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

·      pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

·      metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

·      spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory

·      poradenská činnost pro zákonné zástupce

·      prevence sociálně patologických jevů

·      včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

·      práce s kolektivem třídy

·      realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

·      monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

·      poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

·      koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

·      spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy